บทธรรม » ดูแลชีวิต…ด้วยความคิดในทางที่ดี

ดูแลชีวิต…ด้วยความคิดในทางที่ดี

11 พฤศจิกายน 2561
462   0

หากอยู่ในภาวะซึมเศร้าจิตใจก็จะเสื่อมถอยจนไม่สามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ในภาวะเช่นนี้เราต้องดูแลชีวิตจิตใจให้ดี อย่าปล่อยให้สิ่งใดๆ มีอิทธิพลเหนือจิตใจ

คำสอนของนิกายเซนกล่าวว่า
“มนุษย์ย่อมได้รับกรรมดีหรือกรรมชั่วจากการกระทำของตนเองที่ได้กระทำลงไป”

ชีวิตเป็นของท่าน ฉะนั้นจะต้องดูแลควบคุมชีวิตให้ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด
หรือเผชิญหน้ากับปัญหาหนักเพียงใดก็ตาม

การเศร้าโศกเสียใจหรือหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
นอกจากจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองแล้ว

หากอยู่ในภาวะซึมเศร้าจิตใจก็จะเสื่อมถอยจนไม่สามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
กลายเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัด หรือผีซ้ำด้ำพลอยไปเสียอีก

ฉะนั้นจะต้องพยายามควบคุมจิตใจและดูแลชีวิตให้ดี
อย่าปล่อยให้สิ่งใดๆ มีอิทธิพลเหนือจิตใจ ดูแลชีวิต

อย่าปล่อยความคิดเลวคิดชั่ว แม้เป็นความคิดเพียงเล็กน้อยก็ตาม
มาทำลายตนเองเพียงเพราะหลงมัวเมากับกิเลสชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

จงอย่าลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า

“นกในกรงขังออกจากกรงขังไม่ได้ ฉันใด
ผู้เขลาต่อความถูกหรือความผิด
ก็ย่อมจะออกจากความทุกข์ระทมมิได้ ฉันนั้น”

_________________________________________
จาก คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง ชุดที่ 3 มีความสุข…สนุกกับความสำเร็จ
รวบรวมเรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์ ดูแลชีวิต