ธรรมทัศน์ » หัวใจของพุทธศาสนา The Heart of Buddhism – พุทธทาส

หัวใจของพุทธศาสนา The Heart of Buddhism – พุทธทาส

11 พฤศจิกายน 2561
565   0

การบรรยายเรื่อง ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

The Heart of Buddhism by Buddhadasa
ดาวน์โหลด หนังสือแก่นพุทธศาสน์ เรื่องใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ที่
https://goo.gl/j9ggB8
หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ

Executive Producer :
เสริมสิน สมะลาภา
Sermsin Samalapa

Director :
อรรณพ ชั้นไพบูลย์
Unnop Chanpaibool

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์